prawdziwy dom – to ciepły dom

Strona główna

Świadectwo charakterystyki energetycznej (nazywane również świadectwem lub certyfikatem energetycznym) budynku określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Ceryfikat energetyczny, będący zintegrowaną oceną wszystkich komponentów i instalacji budynku, stanowi dla właściciela źródło informacji oraz zaleceń o kierunkach modernizacji zmniejszających zużycie energii. Dzięki świadectwu energetycznemu potencjalni nabywcy i najemcy mogą porównywać zapotrzebowanie na energię różnych nieruchomości, które przekłada się na wysokość późniejszych rachunków.

W Polsce świadectwa energetyczne wprowadzone zostały z początkiem 2009r. wraz z wdrożeniem europejskiej dyrektywy EPBD.

Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej). Zamawiając świadectwo należy więc udostępnić osobie, która je sporządza wszelkie niezbędne dane dotyczące cech energetycznych budynku, co pozwala na dokładne przeprowadzenie kompletu obliczeń.

Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat chyba, że w tym czasie zostaną wprowadzone zmiany do parametrów techniczno-użytkowych obiektu. Wtedy świadectwo należy skorygować.

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej pojawia się przy następujących czynnościach prawnych:

przeniesieniu własności,

zbyciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

– wynajęciu,

oddaniu do użytkowania po zakończonej budowie lub przebudowie.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane: "dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, w przypadkach, o których mowa w ust. 4, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną."

oraz ust. 4: W przypadku umów, na podstawie których następuje:
1) przeniesienie własności:
a) budynku,
b) lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie
umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze
prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową lub
c) będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość
techniczno-użytkową, albo
2) zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
– zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej;
3) powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową – wynajmujący udostępnia
najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej.

Ustawa dopuszcza jednak wyjątki:  

Wynikają one z art. 5 ust. 7 ww. ustawy, zgodnie z którym:

świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie sporządza się dla budynków:
1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
3) przeznaczonych do użytkowania w czasie
nie dłuższym niż 2 lata,
4)
niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
5)
przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
6)
mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
7) wolno stojących o powierzchni użytkowej
poniżej 50 m2.

Etapy wykonania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

  1. Kontakt z klientem, uzgodnienie terminu wykonania świadectwa i jego kosztu
  2. Przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie i przekazanie przez inwestora dokumentacji projektowej, przeprowadzenie ankiety dotyczącej obiektu z inwestorem, wykonanie zdjęcia elewacji frontowej (do umieszczenia na świadectwie),
  3. Analiza przekazanych informacji i przeprowadzenie obliczeń,
  4. W razie wątpliwości kontakt z inwestorem w celu wyjaśnienia niejasności,
  5. Przygotowanie świadectwa energetycznego nieruchomości,
  6. Przekazanie dokumentów inwestorowi i rozliczenie.

Komplet dokumentów świadectwa energetycznego obejmuje:

  1. 3 egzemplarze Świadectwa Charakterystyki Energetycznej w wersji papierowej,
  2. Wersję elektroniczną Świadectwa Energetycznego (format pdf),
  3. Wyciąg danych przyjętych do obliczeń i wyników z obliczeń w wersji elektronicznej (format pdf),
  4. Kopia uprawnień osoby sporządzającej świadectwo z potwierdzeniem zgodności z oryginałem.